Chata Balina Logo

Regulamin  

Regulamin Chaty Balina:


1. Goście przebywający w Chacie Balina proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego, kulturalnego wypoczynku oraz o niezakłócanie spokoju Gości przebywających w Domku Mikolina i okolicznych Sąsiadów poprzez głośne słuchanie muzyki, śpiewy i rozmowy również w ciągu dnia.

2. Do korzystania z domu Chaty Balina uprawnione są osoby zameldowane w Chacie. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. W Chacie Balina mogą przebywać tylko tyle osób ile było w wcześniej uzgodnione.

3. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są na miejscu w dniu przyjazdu najpóźniej dnia następnego.

4. Całodobowo na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu.

5. Ewentualne osoby chcące odwiedzić lub wejść na teren Chaty Balina muszą być w cześniej zgłoszone do właściciele obiektu.

6. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do chaty (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Chata Balina może zażądać kaucji zwrotnej od wynajmującego na poczet rozliczenia końcowego w ramach rozliczenia za ewentualne dopłaty bądź straty.

7. Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. Można przyjechać do Chaty Balina w godzinach wcześniejszych lub wyjechać w godzinach późniejszych po wcześniejszym zgłoszeniu.

8. Dom przy wynajmowaniu w całości jest przekazywany i odbierany w obecności właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku w takim stanie jakim został przekazany.

9. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.

10. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia Chaty Balina, prosimy Gości o poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Chaty Balina lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

11. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

12. W Chacie Balina obowiązuje cisza nocna: - od poniedziałku do niedzieli w godzinach 22:00-7:00.

13. Właściciel Chaty Balina zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu chaty, nieprzestrzegających regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób ciszę nocną oraz wypoczynek innym Gościom w Domku Mikolina także w ciągu dnia.

14. Za rzeczy pozostawione w domu, właściciel Chaty Balina, nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

15. Przebywanie psów na terenie Chaty Balina dozwolone jest tylko po wcześniejszym zgloszeniu poinformowaniu wlaściciela o fakcie przybycia ze zwierzęciem, uiszczeniu opłaty pobytowej za zwierzę oraz z ważnym świadectwem szczepień. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta, Właściciel zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany, naprawy bądź pralni.

16. Mieszkańcy Chaty Balina mogą parkować samochody w miejscach do tego wyznaczonych (parking) zabrania się wjazdu na tereny zielone. UWAGA: parking Chaty Balina jest niestrzeżony.

17. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Wolno palić papierosy tylko w wyznaczonych miejscach tam gdzie znajdują się popielniczki. Wypalone papierosy wyrzucamy wyłącznie do śmietników i do popielniczek.

18. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu, należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Nie wolno suszyć rzeczy bezpośrednio na kominku i grzejnikach elektrycznych.

19. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnica ppoż. i jak się je użytkuje UWAGA! Osoby używające grilli, lub palące ognisko ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

20. Za dewastację domu, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace Obsługi) użytkownicy domku będą obciążani dodatkowymi opłatami.

21. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy rozgrzanym kominku.

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy przyjemnego pobytu właściciele Ala i Bartłomiej Szymala