Strzebowiska | Bieszczady

Regulamin Domku Mikolina:


1. Goście przebywający w Domku Mikolina proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego, kulturalnego wypoczynku oraz o niezakłócanie spokoju Gości przebywających w Chacie Balina i okolicznych Sąsiadów poprzez głośne słuchanie muzyki, śpiewy i rozmowy również w ciągu dnia.

2. Do korzystania z Domku Mikolina uprawnione są osoby w nim zameldowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. W Domku Mikolina mogą przebywać tylko tyle osób ile było w wcześniej uzgodnione.

3. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są na miejscu w dniu przyjazdu najpóźniej dnia następnego.

4. Całodobowo na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu.

5. Ewentualne osoby chcące odwiedzić lub wejść na teren Domku Mikolina muszą być w cześniej zgłoszone do właściciele obiektu.

6. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do Domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Domek Mikolina może zażądać kaucji zwrotnej od wynajmującego na poczet rozliczenia końcowego w ramach rozliczenia za ewentualne dopłaty bądź straty.

7. Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. Można przyjechać do Domku Mikolina w godzinach wcześniejszych lub wyjechać w godzinach późniejszych po wcześniejszym zgłoszeniu.

8. Domek jest przekazywany i odbierany w obecności właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku w takim stanie jakim został przekazany.

9. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.

10. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia Domku Mikolina, prosimy Gości o poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Domku Mikolina lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

11. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

12. W Domku Mikolina obowiązuje cisza nocna: - od poniedziałku do niedzieli w godzinach 22:00-7:00.

13. Właściciel Domku Mikolina zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Domku osób nieprzestrzegających regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób ciszę nocną oraz wypoczynek innym Gościom w Chacie Balina także w ciągu dnia.

14. Za rzeczy pozostawione w domu, właściciel Domku Mikolina, nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien dachowych i drzwi w momencie opuszczania domku.

15. Przebywanie psów na terenie Domku Mikolina dozwolone jest tylko po wcześniejszym zgloszeniu poinformowaniu wlaściciela o fakcie przybycia ze zwierzęciem, uiszczeniu opłaty pobytowej za zwierzę oraz z ważnym świadectwem szczepień. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta, Właściciel zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany, naprawy bądź pralni.

16. Mieszkańcy Domku Mikolina mogą parkować samochody w miejscach do tego wyznaczonych (parking) zabrania się wjazdu na tereny zielone. UWAGA: parking Domku Mikolina jest niestrzeżony.

17. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Wolno palić papierosy tylko w wyznaczonych miejscach tam gdzie znajdują się popielniczki. Wypalone papierosy wyrzucamy wyłącznie do śmietników i do popielniczek.

18. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu, należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Nie wolno suszyć rzeczy bezpośrednio na kominku i grzejnikach elektrycznych.

19. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnica ppoż. i jak się je użytkuje UWAGA! Osoby używające grilli, lub palące ognisko ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

20. Za dewastację domu, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace Obsługi) użytkownicy domku będą obciążani dodatkowymi opłatami.

21. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy rozgrzanym kominku.

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy przyjemnego pobytu właściciele Ala i Bartłomiej Szymala